Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
information
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự thông tin, thông tin
  • Agence d'information
   hãng thông tin
  • Quantité d'information
   lượng thông tin
  • Information génétique
   (sinh vật học; sinh lý học) thông tin di truyền
 • tin tức, tin, thông báo
  • Informations sportives
   tin thể thao
 • sự lấy tin, sự thẩm tra
  • Homme politique en voyage d'information
   nhà chính trị đi thẩm tra
 • (luật học, pháp lý) sự điều tra
Related search result for "information"
Comments and discussion on the word "information"