Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
intérieur
Jump to user comments
tính từ
 • trong, bên trong, nội
  • Cour intérieure
   sân trong
  • Face intérieure
   mặt trong
  • Vie intérieure
   cuộc sống nội tâm
  • Commerce intérieur
   nội thương
  • Politique intérieure
   chính sách đối nội
  • Mer intérieure
   biển nội địa
  • rime intérieure
   (thơ ca) vần lưng
danh từ giống đực
 • phần trong, phía trong
  • L'intérieur du corps
   phần trong cơ thể
  • à l'intérieur d'une communauté
   ở trong một cộng đồng
 • nội thất
  • Un intérieur élégamment meublé
   nội thất bày biện đồ đạc lịch sự
 • (hội họa) cảnh trong nhà (cũng tableau d'intérieur)
 • nội địa
  • Produits qui se consomment à l'intérieur
   sản phẩm tiêu thụ ở nội địa
 • (thể dục thể thao) trung vệ
  • ministère de l'intérieur
   bộ nội vụ
Related words
Related search result for "intérieur"
Comments and discussion on the word "intérieur"