Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
interpellation
/in,tə:pe'leiʃn/
Jump to user comments
danh từ
  • sự chất vấn (một thành viên trong chính phủ ở nghị viện)
Related words
Related search result for "interpellation"
Comments and discussion on the word "interpellation"