Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
interjection
/,intə'dʤekʃn/
Jump to user comments
danh từ
  • sự nói xen vào; lời nói xen vào
  • (ngôn ngữ học) thán từ
Related search result for "interjection"
Comments and discussion on the word "interjection"