Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
jabot
/'ʤæbou/
Jump to user comments
danh từ
  • ren, đăng ten (viền áo cánh đàn bà, ngực áo sơ mi đàn ông)
Related search result for "jabot"
Comments and discussion on the word "jabot"