Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
julep
/'dʤu:lep/
Jump to user comments
danh từ
  • nước ngọt (để dùng thuốc), nước chiêu
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) rượu uytky đá pha bạc hà ((cũng) mint julep)
Related search result for "julep"
Comments and discussion on the word "julep"