Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
jalopy
/dʤə'lɔpi/ Cách viết khác : (jaloppy) /dʤə'lɔpi/
Jump to user comments
danh từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) xe ô tô cọc cạch; máy bay ọp ẹp
Related words
Related search result for "jalopy"
Comments and discussion on the word "jalopy"