Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
khôn ngoan
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • tt Khéo léo trong việc cư xử với mọi người: Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau (cd).
Related search result for "khôn ngoan"
Comments and discussion on the word "khôn ngoan"