Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
khấu đầu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Cúi rạp : Uốn lưng năm lạy, khấu đầu ba phen (Nhđm).
Related search result for "khấu đầu"
Comments and discussion on the word "khấu đầu"