Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
khiên
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. Thứ mộc hình tròn, đan bằng mây, dùng để đỡ mũi giáo.
Related search result for "khiên"
Comments and discussion on the word "khiên"