Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Hai mươi bốn thảo
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nhị thập tứ hiếu
  • Truyện 24 người con hiếu thời cổ ở Trung Quốc do Quách Cư Nghiệp biên soạn. Lý Vi Phức (1785 - 1849), người làng Vĩnh Thuận nay thuộc ngoại thành Hà Nội đã diễn ra quốc âm song tt lục bát với tên "Nhị thập tứ hiếu" (Lý Văn Phức đỗ cử nhân triều Gia Long - 1819)
  • 24 người ấy gồm: Đại Thuấn, Hán Văn Đế, Tăng sâm, Mẫn Tử Khiên, Trọng Do, Đổng Vinh, Diễm tử, Giang Cách, Lục Tịch, Đường Phu nhân, Ngô Mãnh,Vương Tường, Quách Cự, Dương Hương, Chu Thọ Xương, Dữ Kiềm Lâu, Lão Lai Tử, Thái Thuận, Hoàng Hương, Khương Thi, Vương Bao, Đinh Lan, Mạnh Tông, Hoàng Sơn Cốc
Related search result for "Hai mươi bốn thảo"
Comments and discussion on the word "Hai mươi bốn thảo"