Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
khiếp sợ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đg. (hoặc t.). Sợ hãi đến mức mất tinh thần. Khiếp sợ trước cái chết.
Related search result for "khiếp sợ"
Comments and discussion on the word "khiếp sợ"