Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
khoa học tự nhiên
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Khoa học nghiên cứu bằng phương pháp thực nghiệm những qui luật phát triển và sự vận động của thế giới vật chất, những qui luật chi phối các hiện tượng xảy ra ngoài ý thức con người và gồm vật lý học, hóa học, động vật học, thực vật học...
Related search result for "khoa học tự nhiên"
Comments and discussion on the word "khoa học tự nhiên"