Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
khuynh loát
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Hất cẳng người khác vì ghen ghét: Bọn phản động khuynh loát nhau.
Related search result for "khuynh loát"
Comments and discussion on the word "khuynh loát"