Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
kinh dị
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • t. Kinh hãi hoặc làm cho kinh hãi bởi điều gì quá lạ lùng.
Related search result for "kinh dị"
Comments and discussion on the word "kinh dị"