Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
knuckle
/'nʌkl/
Jump to user comments
danh từ
 • khớp đốt ngón tay
 • khuỷ, đốt khuỷ (chân giò lơn, cừu...)
 • (kỹ thuật) khớp nối
IDIOMS
 • to get a rap on (over) the knuckles
  • bị đánh vào đốt ngón tay
  • (nghĩa bóng) bị mắng mỏ, bị trách phạt
 • near the knuckle
  • (thông tục) gần đi đến chỗ thô thục bất lịch sự (câu chuyện, câu nói đùa...)
ngoại động từ
 • cốc (bằng ngón tay)
 • ấn bằng ngón tay gặp lại
nội động từ
 • tì đốt ngón tay xuống đất (để bắn bi)
IDIOMS
 • to knuckle down; to knuckle under
  • đầu hàng, chịu khuất phục
 • to knuckle down to one's work
  • tích cực (kiên quyết) bắt tay vào việc
Related words
Related search result for "knuckle"
Comments and discussion on the word "knuckle"