Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
lóng ngóng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Chờ đợi lâu mà không có kết quả : Lóng ngóng mãi mà chưa có tin về.
  • LóNG NhóNG Nh.
Related search result for "lóng ngóng"
Comments and discussion on the word "lóng ngóng"