Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
lông phượng gót lân
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • ý nói con cháu như lông chim phượng, như gót kỳ lân, nghĩa là nhiều và giỏi
Related search result for "lông phượng gót lân"
Comments and discussion on the word "lông phượng gót lân"