Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nhón gót
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đgt. Nâng cao gót chân lên để đi bằng đầu ngón chân: đi nhón gót.
Related search result for "nhón gót"
Comments and discussion on the word "nhón gót"