Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
gót tiên
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Từ cũ trong văn học cũ chỉ gót chân phụ nữ đẹp.
Related search result for "gót tiên"
Comments and discussion on the word "gót tiên"