Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, )
lũy tiến
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • luỹ tiến tt. Tăng dần lên theo tỉ lệ nào đó: thuế luỹ tiến.
Related search result for "lũy tiến"
Comments and discussion on the word "lũy tiến"