Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
lạnh nhạt
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Không thân mật, không ân cần : Thái độ lạnh nhạt.
Related search result for "lạnh nhạt"
Comments and discussion on the word "lạnh nhạt"