Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
lệ thuộc
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Phải theo người khác, phụ vào cái khác : Lệ thuộc vào tài liệu nước ngoài.
Related search result for "lệ thuộc"
Comments and discussion on the word "lệ thuộc"