Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
lam nham
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nói làm bôi bác, dở dang, không đều, không đến nơi đến chốn : Quét vôi lam nham.
Related search result for "lam nham"
Comments and discussion on the word "lam nham"