Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nham nhở
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Có nhiều vết màu khác nhau, không đều, không nhẵn nhụi: Bức tường nham nhở.
Related search result for "nham nhở"
Comments and discussion on the word "nham nhở"