Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
lang quân
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tiếng dùng để chỉ người chồng trẻ và chỉ những người trai trẻ nói chung
Related search result for "lang quân"
Comments and discussion on the word "lang quân"