Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
lashkar
/'læʃkɑ:/
Jump to user comments
danh từ
  • doanh trại quân đội Ân
  • đạo quân của các bộ lạc Ân
Related search result for "lashkar"
Comments and discussion on the word "lashkar"