Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
laurel
/'lɔrəl/
Jump to user comments
danh từ
 • cây nguyệt quế
  • laurel wreath
   vòng nguyệt quế
 • (số nhiều) vinh dự, vinh hiển, quang vinh
  • to win (gain, reap) laurels
   thắng trận; công thành danh toại
  • to look to one's laurels
   lưu tâm bảo vệ vinh dự đã đạt được; phòng ngừa kẻ kinh địch
  • to rest on one's laurels
   thoả mân với vinh dự đã đạt được
ngoại động từ
 • đội vòng nguyệt quế cho (ai)
Related search result for "laurel"
Comments and discussion on the word "laurel"