Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
linh thiêng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • tt. Thiêng nói chung: vị thần linh thiêng ngôi miếu linh thiêng.
Related search result for "linh thiêng"
Comments and discussion on the word "linh thiêng"