Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
machine
/mə'ʃi:n/
Jump to user comments
danh từ
 • máy móc, cơ giới
 • người máy; người làm việc như cái máy
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cơ quan đầu nâo, bộ máy chỉ đạo (của một tổ chức, một đảng phái chính trị)
 • xe đạp, xe đạp ba bánh
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) máy bơm cứu hoả
 • máy thay cảnh (ở sân khấu)
tính từ
 • (thuộc) máy móc
  • machine age
   thời đại máy móc
 • bằng máy
  • machine winding
   sự cuốn chỉ (vào ống) bằng máy
động từ
 • làm bằng máy, dùng máy
Related search result for "machine"
Comments and discussion on the word "machine"