Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
macular
/'mækjulə/
Jump to user comments
tính từ
  • (thuộc) vết, (thuộc) chấm
  • có vết, có chấm
Related search result for "macular"
Comments and discussion on the word "macular"