Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
malhonnête
Jump to user comments
tính từ
 • bất lương, gian dối
  • Homme malhonnête
   người bất lương
 • (từ cũ, nghĩa cũ) vô lễ, bất lịch sự
  • Réponse malhonnête
   câu đáp vô lễ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) trơ tráo
danh từ
 • kẻ bất lương, kẻ gian dối
Related words
Related search result for "malhonnête"
Comments and discussion on the word "malhonnête"