Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
nói ngang
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nói như vẫn bàn bạc nhưng thực ra để cản trở việc thảo luận.
Related search result for "nói ngang"
Comments and discussion on the word "nói ngang"