Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
năng học
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Khoa học nghiên cứu các tính chất khái quát của năng lượng, không tính đến các dạng qua đó nó thể hiện.
Related search result for "năng học"
Comments and discussion on the word "năng học"