Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
nấu chuội
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • luộc qua, nấu không cẩn thận. Dúng vào nước sôi: chuội tơ, chuội lụa
Related search result for "nấu chuội"
Comments and discussion on the word "nấu chuội"