Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
namby-pamby
/'næmbi'pæmbi/
Jump to user comments
tính từ
 • nhạt nhẽo vô duyên; màu mè, điệu bộ
 • đa sầu, đa cảm
danh từ
 • lời nói nhạt nhẽo vô duyên; câu chuyện nhạt nhẽo vô duyên
 • người nhạt nhẽo vô duyên; người màu mè, điệu bộ
 • văn uỷ mị, văn đa sầu đa cảm
  • a write of namby-pamby
   nhà viết văn uỷ mị, nhà viết văn toàn viết những chuyện đa sầu đa cảm
 • người đa sầu, đa cảm
Related words
Related search result for "namby-pamby"
Comments and discussion on the word "namby-pamby"