Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
neither
/'naiðə, (Mỹ) 'ni:ðə/
Jump to user comments
tính từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
 • không; không... này mà cũng không... kia
  • to take neither side in the dispute
   không đứng về bên nào trong cuộc tranh câi; không đứng về bên này mà cũng không đứng về bên kia trong cuộc tranh cãi
phó từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
 • neither... nor... không... mà cũng không
  • neither good nor bad
   không tốt mà cũng không xấu
  • neither he nor I know
   cả nó lẫn tôi đều không biết
liên từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
 • cũng không, mà cũng không
  • I know not, neither can I guess
   tôi không biết mà tôi cũng không đoán được
danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
 • không cái nào (trong hai cái), không người nào (trong hai người); không cả hai; cả hai đều không
  • neither of them knows
   cả hai người đều không biết
Related search result for "neither"
Comments and discussion on the word "neither"