Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
neuter
/'nju:tə/
Jump to user comments
tính từ
 • (ngôn ngữ học) trung, (thuộc) giống trung
  • neuter gender
   giống trung
 • (ngôn ngữ học) nội động (động từ)
 • (sinh vật học) vô tính
 • (thú y học) bị thiến, bị hoạn
 • trung lập
  • to stand neuter
   đứng trung lập, giữ thái độ trung lập
danh từ
 • (ngôn ngữ học) từ trung tính (danh từ, đại từ...)
 • (ngôn ngữ học) nội động từ
 • (thực vật học) hoạ vô tính
 • (động vật học) sâu bọ vô tính; ong thợ, kiến thợ
 • (thú y học) súc vật bị thiến, súc vật bị hoạn
 • người trung lập; nước trung lập
Related words
Related search result for "neuter"
Comments and discussion on the word "neuter"