Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
ngáo
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • 1 dt. Dụng cụ bằng sắt hình móc câu thường dùng để móc hàng hoá bốc vác.
  • 2 Nh. Ngoáo.
Related search result for "ngáo"
Comments and discussion on the word "ngáo"