Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
ngồi dưng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Cg. Ngồi rồi. Sống không làm việc gì cả.
Related search result for "ngồi dưng"
Comments and discussion on the word "ngồi dưng"