Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
ngoặt ngoẹo
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • t. 1. Mềm yếu, không đứng được: Thân cây ngoặt ngoẹo. 2. ốm yếu luôn: Thằng bé ngoặt ngoẹo.
Related search result for "ngoặt ngoẹo"
Comments and discussion on the word "ngoặt ngoẹo"