Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nhân quả
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • ở đây có nghĩa như là nhân duyên, duyên nợ
Related search result for "nhân quả"
Comments and discussion on the word "nhân quả"