Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
nhãi
Jump to user comments
 
  • cũng nói nhãi con, nhãi mép, nhãi ranh Little devil, imp
    • Cút đi đồ nhãi
      Beat it, little devil!
Related search result for "nhãi"
Comments and discussion on the word "nhãi"