Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nhăn nhở
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tỏ vẻ không đứng đắn, không nghiêm trang khi vừa nói vừa cười.
Related search result for "nhăn nhở"
Comments and discussion on the word "nhăn nhở"