Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nhẵn nhụi
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • tt Trơn tru, đẹp đẽ: Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao (K).
Related search result for "nhẵn nhụi"
Comments and discussion on the word "nhẵn nhụi"