Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nhũn nhặn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Có thái độ khiêm tốn, lịch sự: ăn nói nhũn nhặn.
Related search result for "nhũn nhặn"
Comments and discussion on the word "nhũn nhặn"