Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nhất nguyên
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nói quyền lực tập trung vào một người hay một cơ quan: Chế độ nhất nguyên.
Related search result for "nhất nguyên"
Comments and discussion on the word "nhất nguyên"