Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nhẹ nợ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Trút được gánh nặng: Ông bạn đến ăn báo đã đi rồi nên bây giờ nhẹ nợ.
Related search result for "nhẹ nợ"
Comments and discussion on the word "nhẹ nợ"