Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nhớ tiếc
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nghĩ một cách tha thiết đến người đã mất.
Related search result for "nhớ tiếc"
Comments and discussion on the word "nhớ tiếc"