Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
odds
/ɔdz/
Jump to user comments
danh từ số nhiều
 • sự chênh lệch; sự so le
  • to make odds even
   làm cho hết so le, làm cho đều nhau
 • sự khác nhau
  • it makes no odds
   không sao, không hề gì
 • sự xung đột, sự bất hoà
  • to be at odds with somebody
   bất hoà với ai
 • sự lợi thế
  • the odds are in our favour
   ta ở vào thế lợi
 • sự chấp (chơi cò, thể thao...)
  • to give odds
   chấp
  • to take odds
   nhận sự chấp
 • tỷ lệ (tiền cuộc)
  • to lay odds of three to one
   đánh cuộc một ăn ba
IDIOMS
 • what's the odds?
  • thế thì sao?
 • it is long odds that he will do it
  • nhất định là anh ta sẽ làm việc đó
 • he is by long odds the ablest of the boys
  • nó là tay cừ nhất vượt hẳn các cậu khác
 • odds and ends
  • những đầu thừa đuôi theo, những thứ linh tinh lặt vặt
Related search result for "odds"
Comments and discussion on the word "odds"